Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK): Vad du behöver veta

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK): Vad du behöver veta

Ventilation är avgörande för att skapa en hälsosam och behaglig inomhusmiljö. I Sverige är det lagstadgat att byggnader ska genomgå en Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationssystemen fungerar som de ska. Men vad innebär detta, och varför är det så viktigt?

Vad är OVK?

OVK, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, är en process som syftar till att säkerställa att byggnaders ventilationssystem är i gott skick och fungerar effektivt. Detta bidrar till en bättre inomhusmiljö och minskad energianvändning. Enligt svensk lag är fastighetsägaren skyldig att genomföra OVK regelbundet. Kontrollen måste utföras av en certifierad funktionskontrollant.

Varför är OVK viktigt?

Ett väl fungerande ventilationssystem bidrar till ett bättre inomhusklimat genom att säkerställa tillräcklig luftväxling. Detta kan minska hälsoproblem som astma, allergier och andra luftvägsbesvär. Dessutom kan en effektiv ventilation minska energikostnaderna.

Vad kontrolleras under OVK?

Under en OVK granskas och utvärderas ventilationssystemets:

 • Funktionskontroll
 • Energibesparing
 • Inomhusklimat
 • Underhåll

Det kontrolleras att systemet fungerar enligt sitt avsedda syfte och design. Vid den första OVK-besiktningen måste systemet överensstämma med gällande föreskrifter. För återkommande besiktningar ska systemet i huvudsak överensstämma med de föreskrifter som gällde vid installationen.

Hur ofta ska OVK utföras?

Frekvensen för OVK varierar beroende på byggnadens typ och ventilationssystemets konstruktion. Till exempel:

 • Förskolor, skolor, vårdlokaler: Var 3:e år, oavsett ventilationssystem.
 • Flerbostadshus med FT- eller FTX-ventilation: Var 3:e år.
 • Flerbostadshus med S-, F- eller FX-ventilation: Var 6:e år.

Protokoll och dokumentation

Efter varje OVK ska funktionskontrollanten dokumentera och redovisa resultatet av inspektionen. Ett officiellt intyg om besiktningen ska utfärdas och placeras synligt inom byggnaden, exempelvis vid entrén.

Kommunens roll

Kommunens byggnadsnämnd övervakar att byggnadens ägare uppfyller sina skyldigheter gällande OVK. Om kraven inte uppfylls kan byggnadsnämnden vidta åtgärder som böter.

Nordisk Energioptimering och OVK

För de som söker professionell hjälp med OVK finns företag som Nordisk Energioptimering. De erbjuder OVK-besiktningar, energideklarationer och andra tjänster för att säkerställa att byggnader uppfyller alla krav.

Kontinentalsäng är den typ av säng som hotell föredrar

När du äntrar ett hotellrum är sängen ofta en av de första saker som du lägger märke till. Sängen är då den möbel i rummet som fångar blicken och låter dig vila när du är trött. Därför ägnar hotell en hel del uppmärksamhet åt dessa möbler och väljer sängar till sina rum med noga omsorg. Kontinentalsäng är den typ av säng som de vanligtvis föredrar framför alla andra varianter. Läs vidare så får du veta varför så är fallet!

4 skäl till att hotell föredrar en kontinentalsäng framför andra sängar

Det finns många olika skäl till att hotell föredrar dessa sängar framför andra:

 

 • Överlägsen komfort. Ett av de främsta skälen till att en kontinentalsäng är den variant av säng som hotellen ofta föredrar är den överlägsna komforten. Dessa sängar har en tredelad struktur som gör att de kan fördela din kroppsvikt på ett optimalt sätt. Dessutom formar sig sängen efter din kroppsform. Hotellen vet också att du mer sannolikt återvänder i framtiden om du får en god natts sömn.
 • Hållbarhet. Ett hotell behöver också en säng som är hållbar och klarar av det ständiga slitaget över tid. Även här passar denna typ av sängar in väldigt bra på beskrivningen. De är tillverkade av högkvalitativa material och har en robust design. De är helt enkelt byggda för att hålla länge och är lika bekväma imorgon som idag. I det långa loppet tjänar hotellen på att välja en hållbar variant som denna framför andra sängar.
 • Känsla av lyx. En annan anledning till att de ofta väljer just en kontinentalsäng är den känsla av lyx som dessa sängar förknippas med. De är eleganta och har ett lyxigt utseende med en sofistikerad design. De är visuellt tilltalande och höjer den övergripande estetiken i det hotellrum där de placeras. Därmed gör rummet som helhet ett gott intryck på gästen.
 • Mångsidighet. Sist men inte minst är även mångsidigheten en viktig faktor. Dessa sängar finns att införskaffa i många olika storlekar och stilar. Detta gör att hotellen kan välja de som bäst passar deras rum utifrån storlek, inredning m.m.

Viktigt att regelbundet utföra OVK som BRF i Stockholm

Viktigt att regelbundet utföra OVK som BRF i Stockholm

Bostadsrättsföreningar (BRF:er) i Sverige har ett juridiskt ansvar att se till så att obligatoriska ventilationskontroller (OVK:er) utförs regelbundet enligt ett visst intervall. Genom att boka en inspektör kan man se till att utföra sin plikt med OVK som BRF i Stockholm. Nedan berättar vi varför det är viktigt att man som bostadsrättsförening väljer att göra detta.

4 skäl att boka inspektör till OVK som BRF i Stockholm

När det kommer till de olika anledningarna som finns att boka en inspektör till OVK som BRF i Stockholm vill vi framför allt nämna dessa anledningar:

 • Det är ett lagkrav att göra detta. Det främsta skälet till att ni som bostadsrättsförening vill säkerställa att en obligatorisk ventilationskontroll regelbundet utförs i föreningens byggnader är för att det är ett lagkrav. Anledningen till att dessa kontroller behöver göras är för att man ska kunna säkerställa att luftkvaliteten i fastigheterna är adekvat. I samma veva säkerställer besiktningsmannen även att själva ventilationssystemet fungerar väl.
 • För att kunna ta itu med brister. Om inspektören skulle upptäcka några brister i samband med inspektionen är det upp till er som bostadsrättsförening att vidta nödvändiga åtgärder. Mindre fel kan man ibland se lite mellan fingrarna med, men när det kommer till större brister behöver dessa alltid åtgärdas. Faktum är att fastigheten kan underkännas i samband med besiktningen om sådana stora brister förekommer.
 • För att främja medlemmarnas hälsa. Som vi redan har nämnt är det främsta syftet med att utföra dessa kontroller att försäkra sig om att inomhusluften är av god kvalitet. Därmed ligger det även i föreningens intresse att göra detta utifrån att man vill främja de olika medlemmarnas hälsa. Det kan nämligen vara hälsovådligt att bo eller arbeta i en byggnad där inomhusluften inte håller en adekvat kvalitet.
 • Värdet på föreningens lägenheter kan öka. Sist men inte minst vill vi även nämna att det kan vara en värdeskapande åtgärd att utföra OVK som BRF i Stockholm. För värdet på de olika lägenheterna i föreningen kan nämligen öka till följd av en sådan besiktning. Detta då marknadens aktörer kan känna sig trygga med att fastigheten underhålls väl.

Därför fluktuerar ditt elpris idag timme för timme

Därför fluktuerar ditt elpris idag timme för timme

På elmarknaden är priserna på el långt ifrån huggna i sten. Istället fluktuerar de väldigt mycket, ibland ganska kraftigt, från dag till dag och även under en och samma dag. För den genomsnittlige konsumenten kan dessa prissvängningar framstå som oförutsägbara och märkliga. Men i själva verket påverkas Sveriges elpris idag av flera olika faktorer som faktiskt är ganska logiska. Läs vidare så berättar vi mer!

4 faktorer som gör att ditt elpris idag fluktuerar varje timme

Dessa är de faktorer som gör att ditt elpris idag fluktuerar timme för timme:

 • Ökad eller minskad efterfrågan. Detta är ett av de främsta skälen till att elpriset är så pass rörligt och föränderligt som det är. Priserna går främst upp och ner under dagen på grund av att efterfrågan ökar respektive minskar. Efterfrågan på el är nämligen inte konstant utan varierar såväl under en och samma dag som på olika dagar i veckan.
 • Förändrade väderförhållanden. En annan viktig faktor som påverkar ditt elpris idag är vädret. Väderförhållandena spelar nämligen en viktig roll i de dagliga svängningarna i elpriserna. En varm sommardag ökar användningen av luftkonditionering och detta leder till att efterfrågan skjuter i höjden och resulterar i ett högre elpris. Samma sak gäller även på kalla vinterdagar då vi svenskar istället använder elen för att värma upp våra bostäder.
 • Ökad förbrukning under vissa tider på dygnet. Elpriserna fluktuerar även under dagen utifrån de toppar och dalar i elförbrukningen som uppstår. Topparna utgörs främst av de timmar på dygnet då våra företag är i full drift och de flesta av oss är vakna och aktiva. Detta gäller framför allt mitt på morgonen och sent på eftermiddagen. Under dessa tider är efterfrågan på el som högst och därmed återspeglas denna höga efterfrågan i de högre elpriserna.
 • Oförutsedda driftstopp. Ibland kan vi läsa i nyheterna om oförutsedda driftstopp och andra oplanerade händelser kopplade till elproduktionen. När till exempel ett kärnkraftverk plötsligt tvingas stoppa en reaktor kan detta leda till stora fluktuationer i elpriset. Detta beror på att tillgången på el då plötsligt minskar drastiskt under tiden som driftstoppet pågår.

Därför gör du bäst i att boka taktvätt

Därför gör du bäst i att boka taktvätt

Att hålla taket rent och väl underhållet är viktigt för att förlänga dess livslängd och skydda fastigheten från uppkomsten av skador. Även om det kan vara frestande att ta itu med taktvätt på egen hand finns det flera risker och nackdelar med att göra detta arbete själv. I den här artikeln går vi igenom riskerna med att försöka tvätta taket själv och fördelarna med att boka taktvätt och låta proffs hantera arbetet.

5 skäl att boka taktvätt och överlåta arbetet till proffsen

Dessa är några av de främsta skälen till att boka taktvätt av proffs på takrengöring!

 • Risk för personskador. Att arbeta på taket innebär en ökad risk för fallolyckor och personskador, särskilt om du inte är van vid att arbeta på höjder eller saknar säkerhetsutrustning. Professionella taktvättare är utbildade och erfarna i att arbeta på höjder och använder lämplig säkerhetsutrustning för att minimera riskerna.
 • Potentiella skador på taket. Att tvätta taket själv kan leda till skador på taket om du inte har rätt kunskap och verktyg. För kraftig rengöring eller användning av felaktiga rengöringsprodukter kan skada takmaterial och försvaga takets struktur. Professionella taktvättare har den erfarenhet och expertis som krävs för att utföra jobbet skonsamt och effektivt.
 • Otillräcklig rengöring. Om du inte har erfarenhet av taktvätt är det lätt att missa fläckar eller inte rengöra taket tillräckligt noggrant. Detta kan leda till att skadliga organismer, som alger och lavar, fortsätter att växa och skadar taket. Ett företag som specialiserar sig på att tvätta och vårda tak ser till så att hela taket rengörs ordentligt och att inga områden förbises.
 • Tids- och energikrävande. Att tvätta taket själv kan vara en tidskrävande och ansträngande uppgift. Detta gäller särskilt om du inte är van vid att arbeta på höjder eller med tung utrustning. Professionella taktvättare kan utföra jobbet snabbare och mer effektivt. Därmed kan du spara både tid och energi genom att boka taktvätt och överlåta detta arbete till proffsen.
 • Ingen garanti för kvalitetsarbete. När du tvättar taket själv finns det ingen garanti för att jobbet utförs korrekt eller att eventuella problem hanteras på lämpligt sätt. Genom att anlita proffs på taktvättar får du en garanti för att jobbet utförs korrekt och att eventuella problem hanteras snabbt och effektivt.

Din utlandsflytt från Linköping kan underlättas av en flyttfirma

Din utlandsflytt från Linköping kan underlättas av en flyttfirma

Det är en väldigt spännande upplevelse och ett stort äventyr att flytta utomlands. Men samtidigt kan det också vara skrämmande och utmanande att genomföra en flytt som går från ett land till en annan. Till råga på allt är själva flytten sannolikt ett av de viktigaste besluten som du kommer att fatta i ditt liv. Så för att underlätta lite grann för dig själv bör du ta hjälp av proffs som har tidigare erfarenhet av utlandsflytt i Linköping. Läs vidare för att få insikt i varför du bör anlita en sådan aktör!

Så kan en flyttfirma hjälpa dig vid en utlandsflytt från Linköping

Det finns många skäl att ta hjälp av en flyttfirma som har erfarenhet av en utlandsflytt från Linköping. Några exempel på fördelarna med att anlita en sådan flyttfirma är:

 • Erfarenheten. Det är en komplex process att flytta utomlands. Du behöver bland annat planera flytten i detalj. Dessutom bör du ha bra koll på de regler som gäller inom EU (eller utanför unionen om du ska flytta längre bort). Att då ta hjälp av en flyttfirma som har denna expertis och erfarenhet är ett enkelt sätt att underlätta mycket för dig själv. En sådan aktör kan nämligen hjälpa dig med allt som rör flytten, inklusive att packa ner, transportera och packa upp ditt bohag.
 • Planeringen. Vi har redan nämnt planeringen som hastigast, men den förtjänar faktiskt en alldeles egen punkt på denna lista. För när du tar hjälp av en flyttfirma som har tidigare erfarenhet av en utlandsflytt från Linköping (eller flera sådana) kan du få mycket hjälp med planeringen. Till exempel kan du få en skräddarsydd plan som innefattar allt som har att göra med din flytt och som är utformad utifrån dina behov och preferenser.
 • Sinnesron. Att flytta utomlands kan vara både stressande och överväldigande. Detta gäller inte minst om du inte sedan tidigare är särskilt bekant med ditt nya hemland. Genom att ta hjälp av en professionell flyttfirma kan du dock få en större sinnesro i samband med denna känsliga process. Du kan helt enkelt känna dig trygg med att de tar hand om dina tillhörigheter och flyttar ditt bohag från Sverige till ditt nya land. Dessutom kan de hjälpa dig att komma i ordning i den nya bostaden.

Så kan du köpa parksoffa till en offentlig utemiljö

Så kan du köpa parksoffa till en offentlig utemiljö

När det kommer till att köpa parksoffa finns det vissa saker du bör ha i åtanke. Först när du tar hänsyn till dessa kan du fatta ett bra köpbeslut. Läs vidare för att få insikt i vad du bör tänka på!

4 faktorer att ta i beaktande när du ska köpa parksoffa

När du ska köpa parksoffa eller andra parkmöbler bör du framför allt väga in följande faktorer i ditt beslut:

 • Materialval. Först och främst är det viktigt att du funderar kring vilket material produkten ifråga ska vara tillverkad av. Det finns flera alternativ att välja bland, såsom plast, metall och trä. Alla dessa material har sina unika fördelar och nackdelar. Till exempel är en träbänk klassisk och traditionell medan en metallbänk är mer hållbar.
 • Storlek. En annan faktor att ta i beaktande är storleken på den parkmöbel som du har tänkt köpa. När du ska köpa parksoffa behöver du därför fundera på hur stor denna bör vara för att fylla sitt syfte. Eftersom den sannolikt ska placeras i en park, eller i någon annan typ av offentlig miljö, bör den troligtvis ha plats för ett visst antal personer. Men skulle du istället köpa en bänk till din privata trädgård skulle du med fördel kunna satsa på en lite mindre sådan.
 • Stil. Formfaktorn är också en viktig faktor att ta hänsyn till. När det kommer till parksoffor finns det flera olika stilar och designer att välja bland. Du kan till exempel satsa på en modern sådan, eller varför inte en lite mer klassisk och traditionell?! Se till att välja en parkmöbel som passar väl in i miljön samt med de övriga möblerna i denna.
 • Pris. Även priset är viktigt att ta i beaktande. När det kommer till denna typ av möbler kan de sträcka sig från lite billigare till betydligt mer kostsamma. Se därför till att välja en produkt som passar din budget. Detta samtidigt som du inte tummar på kvaliteten eller de övriga faktorerna, såsom material och storlek.

Genom att ta alla dessa fyra faktorer i beaktande kan du hitta den perfekta parkmöbeln för den aktuella utemiljön!

Exempel på tjänster från en glasmästare i Stockholm

Exempel på tjänster från en glasmästare i Stockholm

Att det är en glasmästare som måste kontaktas om en glasruta krossas är kanske en självklarhet för dom flesta – men yrkesgruppen kan även hjälpa till med mycket annat. Flera inom den här hantverkargruppen i Stockholm erbjuder till exempel försäljning av en rad olika produkter, så som väggar, räcken och vindskydd. Läs mer om vilka tjänster som finns att hitta i denna text.

Olika tjänster från glasmästare i Stockholm

Nedan följer ett exempel på tjänster som finns att hitta hos en större glasmästare i Stockholm.

Reparationer av fönsterglas

Om ett fönster går sönder eller behöver repareras av andra orsaker är det en glasmästare som ska kontaktas. Det gäller alltifrån skyltfönster till fönster i privata bostäder som gått i kras – kanske till följd av en olycka eller ett inbrott.

Reparationer kan även utföras på gamla fönster – kanske original på ett väldigt gammalt hus, som skulle tappa lite av sin charm om helt nya fönster skulle sättas in.

Jour

Ibland är det brådskande att få ett fönsterglas reparerat – till exempel om en butik fått en ruta krossad. För att slippa oönskade besökare kan en glasmästare med jour kontaktas, som då kan komma ut snabbt och åtgärda problemet.

Även privatpersoner kan ha nytta av jourtjänsten – kanske främst under årets kalla årstider. Om ett fönster har gått sönder sipprar värmen ut snabbt och det är såklart fördelaktigt att få problemet åtgärdat så snart som möjligt.

Försäljning av produkter

Flera av dom glasmästare i Stockholm som finns erbjuder mer än att bara laga och sätta in fönsterrutor. Många har till exempel ganska stora produktutbud, med alltifrån inredningslösningar till altanräcken.

Ett av företagen erbjuder bland annat följande:

 • Inglasningar för uterum
 • Industri- och glasväggar
 • Glasräcken för trappor
 • Vindskydd
 • Kökslösningar – så som stänkskydd
 • Badrumslösningar – så som duschväggar

Glas har många bra egenskaper – inte minst att det har en lång hållbarhet samtidigt som det kräver minimalt med underhåll. Att välja en vägg av glas i stället för en ”vanlig” vägg ger en känsla av rymd och dessutom är det både modernt och snyggt.

Många glasmästare kan ta fram skräddarsydda lösningar efter kundens önskemål så om du har en bra idé till hemmet eller kanske till kontoret är det bara att börja ringa runt.

Därför använder många restauranger skyltskåp med lås

Därför använder många restauranger skyltskåp med lås

Det finns en rad olika företag inom diverse branscher som använder sig av skyltskåp med lås. Detta gör de bland annat för att visa upp sina tjänster eller produkter. Det kan också handla om att man vill sätta fokus på en särskild reklamkampanj eller liknande. Ytterligare ett möjligt skäl att använda sig av en sådan lösning är för att informera om någonting. Det är alltså långt fler företag än enbart restauranger som använder sig av dessa lösningar.

3 anledningar till att skyltskåp med lås hjälper er att vinna kunden

Det finns ändå någonting som gör att framför allt restauranger i hög utsträckning använder sig av skyltskåp med lås för trapphus och dylikt. Hur kommer sig detta egentligen, undrar du förmodligen? Det finns flera möjliga skäl till att så är fallet. Några exempel på anledningar som gör att de ofta syns utanför just restuaranger är att:

 • Menyn kan presenteras på ett bra sätt. De gör det möjligt för restaurangerna att visa upp sina menyer på ett trevligt och bra sätt. Det kan vara ett väldigt effektivt marknadsföringsknep att visa upp sin meny på ett professionellt sätt utanför restaurangen. Hungriga personer som passerar förbi restaurangen kan då lockas in och beställa någonting från menyn.
 • Lösningen förenklar för kunden. En stor fördel med att använda skyltskåp med lås i detta syfte är att det förenklar för kunden. Till exempel kan en restaurang (eller något annat företag också för den delen) på detta vis presentera sina aktuella kampanjer. Detta utöver till exempel en meny eller en presentation av företaget och dess tjänster eller varor. Därmed behöver kunden inte anstränga sig genom att gå in och själv ta reda på vilka kampanjer som gäller eller vilken rätt som är dagens lunch.
 • Medvetenheten kan fortsätta byggas innanför tröskeln. Det räcker faktiskt inte med att försöka vinna “kriget” om konsumenten utanför själva restaurangen eller butiken. Det är även viktigt att fortsätta strida om kunden och dennes gunst även när denne har klivit in innanför tröskeln. Detta kan med fördel göras med hjälp av ytterligare skyltskåp och andra typer av skyltar inne i butiken eller restaurangen. På så vis bibehålls den medvetenhet som just har byggts upp och det blir tydligt för kunden att han eller hon har gjort rätt val som valt just ert företag.

En platsbyggd walk in closet kan variera mycket i pris

En platsbyggd walk in closet kan variera mycket i pris

Drömmer du om att få en betydligt lyxigare garderobslösning på plats i anslutning till ditt sovrum? I sådana fall är du förmodligen sugen på att veta hur mycket det kostar att få en platsbyggd walk in closet på plats. Faktum är dock att dessa kan variera en hel del i pris. Därmed är det framför allt dina önskemål och preferenser samt förutsättningarna i din bostad som bestämmer priset för denna förvaringslösning.

Förvara alla dina kläder, skor och accessoarer på en specifik yta

En stor del av alla kvinnor (och även många män) drömmer om att ha en platsbyggd walk in closet i sin bostad. Denna rymliga förvaringslösning för dina kläder, skor och accessoarer har blivit ett måste för många husägare som tillhör de högre samhällsskikten. Dessa garderobslösningar ger dem nämligen utrymme att förvara alla sina älskade föremål på en specifik yta utan att denna för den skull gör själva sovrummet överbelamrat.

Som du säkert förstår är detta vanligtvis en ganska stor investering att göra. Men hur mycket kan du då förvänta dig att behöva betala för denna lösning? Läs vidare så får du svaret!

Hur mycket kostar det att få en platsbyggd walk in closet byggd?

Det tråkiga svaret på denna fråga är att en platsbyggd walk in closet kan kosta allt från relativt lite till betydligt mer än så. Detta är helt enkelt en investering där ditt behov och dina önskemål samt dina preferenser i hög utsträckning sker prissättningen. Så i själva verket kan den kosta allt från kanske 10 000 kr till många tiotusentals kronor. Den exakta kostnaden för ett projekt som detta beror bland annat på följande faktorer:

 • storlek
 • materialval
 • designval.

Därför rekommenderar vi att du diskuterar dina behov och önskemål med en leverantör av denna typ av garderobslösningar. På så vis kan du enklast få en rättvisande bild av exakt hur mycket just dina drömmars variant skulle kunna kosta. Utifrån detta prisförslag kan du sedan justera storleken, materialvalen och övriga faktorer för att få lösningen att bättre matcha din budget. I slutändan kan du förhoppningsvis få din alldeles egna “Sex and the City-garderob”.