Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK): Vad du behöver veta

Ventilation är avgörande för att skapa en hälsosam och behaglig inomhusmiljö. I Sverige är det lagstadgat att byggnader ska genomgå en Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationssystemen fungerar som de ska. Men vad innebär detta, och varför är det så viktigt?

Vad är OVK?

OVK, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, är en process som syftar till att säkerställa att byggnaders ventilationssystem är i gott skick och fungerar effektivt. Detta bidrar till en bättre inomhusmiljö och minskad energianvändning. Enligt svensk lag är fastighetsägaren skyldig att genomföra OVK regelbundet. Kontrollen måste utföras av en certifierad funktionskontrollant.

Varför är OVK viktigt?

Ett väl fungerande ventilationssystem bidrar till ett bättre inomhusklimat genom att säkerställa tillräcklig luftväxling. Detta kan minska hälsoproblem som astma, allergier och andra luftvägsbesvär. Dessutom kan en effektiv ventilation minska energikostnaderna.

Vad kontrolleras under OVK?

Under en OVK granskas och utvärderas ventilationssystemets:

  • Funktionskontroll
  • Energibesparing
  • Inomhusklimat
  • Underhåll

Det kontrolleras att systemet fungerar enligt sitt avsedda syfte och design. Vid den första OVK-besiktningen måste systemet överensstämma med gällande föreskrifter. För återkommande besiktningar ska systemet i huvudsak överensstämma med de föreskrifter som gällde vid installationen.

Hur ofta ska OVK utföras?

Frekvensen för OVK varierar beroende på byggnadens typ och ventilationssystemets konstruktion. Till exempel:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler: Var 3:e år, oavsett ventilationssystem.
  • Flerbostadshus med FT- eller FTX-ventilation: Var 3:e år.
  • Flerbostadshus med S-, F- eller FX-ventilation: Var 6:e år.

Protokoll och dokumentation

Efter varje OVK ska funktionskontrollanten dokumentera och redovisa resultatet av inspektionen. Ett officiellt intyg om besiktningen ska utfärdas och placeras synligt inom byggnaden, exempelvis vid entrén.

Kommunens roll

Kommunens byggnadsnämnd övervakar att byggnadens ägare uppfyller sina skyldigheter gällande OVK. Om kraven inte uppfylls kan byggnadsnämnden vidta åtgärder som böter.

Nordisk Energioptimering och OVK

För de som söker professionell hjälp med OVK finns företag som Nordisk Energioptimering. De erbjuder OVK-besiktningar, energideklarationer och andra tjänster för att säkerställa att byggnader uppfyller alla krav.